Chuỗi là một chuỗi các ký tự, chẳng hạn như “Hello world!“.


Các hàm chuỗi PHP

Trong chương này chúng ta sẽ xem xét một số hàm thường được sử dụng để thao tác trên chuỗi.


strlen () – Trả về độ dài của một chuỗi

Hàm PHP strlen()trả về độ dài của một chuỗi.

Thí dụ

Trả về độ dài của chuỗi “Hello world!”:

<?php
echo strlen("Hello world!"); // outputs 12
?>

str_word_count () – Đếm từ trong một chuỗi

Hàm PHP str_word_count()đếm số từ trong một chuỗi.

Thí dụ

Đếm số từ trong chuỗi “Hello world!”:

<?php
echo str_word_count("Hello world!"); // outputs 2
?>

strrev () – Đảo ngược một chuỗi

Hàm PHP strrev()đảo ngược một chuỗi.

Thí dụ

Đảo ngược chuỗi “Hello world!”:

<?php
echo strrev("Hello world!"); // outputs !dlrow olleH
?>

strpos () – Tìm kiếm văn bản trong chuỗi

Hàm PHP strpos()tìm kiếm một văn bản cụ thể trong một chuỗi. Nếu tìm thấy kết quả phù hợp, hàm trả về vị trí ký tự của kết quả khớp đầu tiên. Nếu không tìm thấy kết quả phù hợp nào, nó sẽ trả về FALSE.

Thí dụ

Tìm kiếm văn bản “world” trong chuỗi “Hello world!”:

<?php
echo strpos("Hello world!""world"); // outputs 6
?>

Mẹo: Vị trí ký tự đầu tiên trong một chuỗi là 0 (không phải 1).


str_replace () – Thay thế văn bản trong một chuỗi

Hàm PHP str_replace()thay thế một số ký tự bằng một số ký tự khác trong một chuỗi.

Thí dụ

Thay thế văn bản “world” bằng “Dolly”:

<?php
echo str_replace("world""Dolly""Hello world!"); // outputs Hello Dolly!
?>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here