Toán tử PHP

Các toán tử được sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các biến và giá trị.

PHP chia các toán tử trong các nhóm sau:

  • Toán tử số học
  • Toán tử chuyển nhượng
  • Toán tử so sánh
  • Toán tử tăng / giảm
  • Toán tử logic
  • Toán tử chuỗi
  • Toán tử mảng
  • Toán tử gán có điều kiện

Toán tử số học PHP

Các toán tử số học PHP được sử dụng với các giá trị số để thực hiện các phép toán số học phổ biến, chẳng hạn như cộng, trừ, nhân, v.v.

Operator Name Example Result
+ Addition $x + $y Sum of $x and $y
Subtraction $x – $y Difference of $x and $y
* Multiplication $x * $y Product of $x and $y
/ Division $x / $y Quotient of $x and $y
% Modulus $x % $y Remainder of $x divided by $y
** Exponentiation $x ** $y Result of raising $x to the $y’th power

Toán tử so sánh PHP

Các toán tử so sánh PHP được sử dụng để so sánh hai giá trị (số hoặc chuỗi):

Operator Name Example Result
== Equal $x == $y Returns true if $x is equal to $y
=== Identical $x === $y Returns true if $x is equal to $y, and they are of the same type
!= Not equal $x != $y Returns true if $x is not equal to $y
<> Not equal $x <> $y Returns true if $x is not equal to $y
!== Not identical $x !== $y Returns true if $x is not equal to $y, or they are not of the same type
> Greater than $x > $y Returns true if $x is greater than $y
< Less than $x < $y Returns true if $x is less than $y
>= Greater than or equal to $x >= $y Returns true if $x is greater than or equal to $y
<= Less than or equal to $x <= $y Returns true if $x is less than or equal to $y
<=> Spaceship $x <=> $y Returns an integer less than, equal to, or greater than zero, depending on if $x is less than, equal to, or greater than $y. Introduced in PHP 7.

Các toán tử chuyển nhượng PHP

Các toán tử gán trong PHP được sử dụng với các giá trị số để ghi giá trị vào một biến.

Toán tử gán cơ bản trong PHP là “=”. Có nghĩa là toán hạng bên trái được đặt thành giá trị của biểu thức gán ở bên phải.

Assignment Same as… Description
x = y x = y The left operand gets set to the value of the expression on the right
x += y x = x + y Addition
x -= y x = x – y Subtraction
x *= y x = x * y Multiplication
x /= y x = x / y Division
x %= y x = x % y Modulus

Các toán tử tăng / giảm PHP

Các toán tử tăng trong PHP được sử dụng để tăng giá trị của một biến.

Các toán tử giảm dần trong PHP được sử dụng để giảm giá trị của một biến.

Operator Name Description
++$x Pre-increment Increments $x by one, then returns $x
$x++ Post-increment Returns $x, then increments $x by one
–$x Pre-decrement Decrements $x by one, then returns $x
$x– Post-decrement Returns $x, then decrements $x by one

Toán tử logic PHP

Các toán tử logic PHP được sử dụng để kết hợp các câu lệnh điều kiện.

Operator Name Example Result
and And $x and $y True if both $x and $y are true
or Or $x or $y True if either $x or $y is true
xor Xor $x xor $y True if either $x or $y is true, but not both
&& And $x && $y True if both $x and $y are true
|| Or $x || $y True if either $x or $y is true
! Not !$x True if $x is not true

Toán tử chuỗi PHP

PHP có hai toán tử được thiết kế đặc biệt cho chuỗi.

Operator Name Example Result Show it
. Concatenation $txt1 . $txt2 Concatenation of $txt1 and $txt2 Try it »
.= Concatenation assignment $txt1 .= $txt2 Appends $txt2 to $txt1 Try it »

Toán tử mảng PHP

Các toán tử mảng PHP được sử dụng để so sánh các mảng.

Operator Name Example Result
+ Union $x + $y Union of $x and $y
== Equality $x == $y Returns true if $x and $y have the same key/value pairs
=== Identity $x === $y Returns true if $x and $y have the same key/value pairs in the same order and of the same types
!= Inequality $x != $y Returns true if $x is not equal to $y
<> Inequality $x <> $y Returns true if $x is not equal to $y
!== Non-identity $x !== $y Returns true if $x is not identical to $y

Các toán tử chuyển nhượng có điều kiện trong PHP

Các toán tử gán có điều kiện trong PHP được sử dụng để đặt một giá trị tùy thuộc vào các điều kiện:

Operator Name Example Result
?: Ternary $x = expr1 ? expr2 : expr3 Returns the value of $x.
The value of $x is expr2 if expr1 = TRUE.
The value of $x is expr3 if expr1 = FALSE
?? Null coalescing $x = expr1 ?? expr2 Returns the value of $x.
The value of $x is expr1 if expr1 exists, and is not NULL.
If expr1 does not exist, or is NULL, the value of $x is expr2.
Introduced in PHP 7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here