PHP có một tập hợp các hàm toán học cho phép bạn thực hiện các nhiệm vụ toán học trên các con số.


Hàm pi () trong PHP

Các pi()hàm trả về giá trị của PI:

Thí dụ

<?php
echo(pi()); // returns 3.1415926535898
?>

Các hàm min () và max () trong PHP

Các hàm min()và max()có thể được sử dụng để tìm giá trị thấp nhất hoặc cao nhất trong danh sách các đối số:

Thí dụ

<?php
echo(min(01503020, -8, -200));  // returns -200
echo(max(01503020, -8, -200));  // returns 150
?>

Hàm abs () trong PHP

Các abs()hàm trả về giá trị tuyệt đối (tích cực) của một số:

Thí dụ

<?php
echo(abs(-6.7));  // returns 6.7
?>

Hàm sqrt () trong PHP

Các sqrt()hàm trả về căn bậc hai của một số:

Thí dụ

<?php
echo(sqrt(64));  // returns 8
?>

Hàm round () PHP

Các round()chức năng làm tròn một số dấu chấm động đến số nguyên gần nhất của nó:

Thí dụ

<?php
echo(round(0.60));  // returns 1
echo(round(0.49));  // returns 0
?>

Số ngẫu nhiên

Các rand()chức năng tạo ra một số ngẫu nhiên:

Thí dụ

<?php
echo(rand());
?>

Để kiểm soát nhiều hơn số ngẫu nhiên, bạn có thể thêm các tham số min và max tùy chọn để chỉ định số nguyên thấp nhất và số nguyên cao nhất sẽ được trả về.

Ví dụ: nếu bạn muốn một số nguyên ngẫu nhiên từ 10 đến 100 (bao gồm), hãy sử dụng rand(10, 100):

Thí dụ

<?php
echo(rand(10100));
?>
Toán tử PHP
Toán tử PHP
toán tử trong php
toán tử trong php

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here