Các whilevòng lặp – Vòng lặp thông qua một khối mã miễn là điều kiện xác định là đúng.


Vòng lặp trong khi PHP

Các whilevòng lặp thực thi một khối mã miễn là điều kiện xác định là đúng.

Cú pháp

while (condition is true) {
  code to be executed;
}

Ví dụ

Ví dụ dưới đây hiển thị các số từ 1 đến 5:

Thí dụ

<?php
$x = 1;

while($x <= 5) {
echo "The number is: $x <br>";
$x++;
}
?>

Giải thích ví dụ

 • $ x = 1; – Khởi tạo bộ đếm vòng lặp ($ x), và đặt giá trị bắt đầu thành 1
 • $ x <= 5 – Tiếp tục vòng lặp với điều kiện $ x nhỏ hơn hoặc bằng 5
 • $ x ++; – Tăng giá trị bộ đếm vòng lặp lên 1 cho mỗi lần lặp

Ví dụ này đếm đến 100 x hàng chục:

Thí dụ

<?php
$x = 0;

while($x <= 100) {
echo "The number is: $x <br>";
$x+=10;
}
?>

Giải thích ví dụ

 • $ x = 0; – Khởi tạo bộ đếm vòng lặp ($ x) và đặt giá trị bắt đầu thành 0
 • $ x <= 100 – Tiếp tục vòng lặp với điều kiện $ x nhỏ hơn hoặc bằng 100
 • $ x + = 10; – Tăng giá trị bộ đếm vòng lặp lên 10 cho mỗi lần lặp

Các do...whilevòng lặp – Vòng lặp thông qua một khối mã một lần, và sau đó lặp đi lặp lại vòng lặp chừng nào điều kiện xác định là đúng.


PHP làm … trong khi Vòng lặp

Các do...whilevòng lặp sẽ luôn thực hiện khối mã một lần, sau đó nó sẽ kiểm tra điều kiện, và lặp lại các vòng lặp trong khi điều kiện quy định là đúng.

Cú pháp

do {
  code to be executed;
} while (condition is true);

Ví dụ

Ví dụ dưới đây đầu tiên đặt một biến $ x thành 1 ($ x = 1). Sau đó, vòng lặp do while sẽ ghi một số đầu ra, và sau đó tăng biến $ x với 1. Sau đó, điều kiện được kiểm tra ($ x nhỏ hơn hay bằng 5?) Và vòng lặp sẽ tiếp tục chạy miễn là $ x nhỏ hơn hoặc bằng 5:

Thí dụ

<?php
$x = 1;

do {
echo “The number is: $x <br>”;
$x++;
while ($x <= 5);
?>

Lưu ý: Trong một do...whilevòng lặp, điều kiện được kiểm tra SAU KHI thực hiện các câu lệnh trong vòng lặp. Điều này có nghĩa là do...whilevòng lặp sẽ thực hiện các câu lệnh của nó ít nhất một lần, ngay cả khi điều kiện sai. Xem ví dụ bên dưới.

Ví dụ này đặt biến $ x thành 6, sau đó nó chạy vòng lặp và sau đó điều kiện được kiểm tra :

Thí dụ

<?php
$x = 6;

do {
echo "The number is: $x <br>";
$x++;
while ($x <= 5);
?>

Các forvòng lặp – Vòng lặp thông qua một khối mã một số quy định của thời gian.


PHP cho vòng lặp

Các forvòng lặp được sử dụng khi bạn biết trước bao nhiêu lần so với kịch bản nên chạy.

Cú pháp

for (init counter; test counter; increment counter) {
  code to be executed for each iteration;
}

Thông số:

 • init counter : Khởi tạo giá trị bộ đếm vòng lặp
 • bộ đếm kiểm tra : Được đánh giá cho mỗi lần lặp lại vòng lặp. Nếu nó cho kết quả là TRUE, vòng lặp tiếp tục. Nếu nó cho kết quả là FALSE, vòng lặp kết thúc.
 • bộ đếm gia tăng : Tăng giá trị bộ đếm vòng lặp

Ví dụ

Ví dụ dưới đây hiển thị các số từ 0 đến 10:

Thí dụ

<?php
for ($x = 0; $x <= 10; $x++){
echo “The number is: $x <br>”;
}
?>

Giải thích ví dụ

 • $ x = 0; – Khởi tạo bộ đếm vòng lặp ($ x) và đặt giá trị bắt đầu thành 0
 • $ x <= 10; – Tiếp tục vòng lặp với điều kiện $ x nhỏ hơn hoặc bằng 10
 • $ x ++ – Tăng giá trị bộ đếm vòng lặp lên 1 cho mỗi lần lặp

Ví dụ này đếm đến 100 x hàng chục:

Thí dụ

<?php
for ($x = 0; $x <= 100; $x+=10) {
echo "The number is: $x <br>";
}
?>

Giải thích ví dụ

 • $ x = 0; – Khởi tạo bộ đếm vòng lặp ($ x) và đặt giá trị bắt đầu thành 0
 • $ x <= 100; – Tiếp tục vòng lặp với điều kiện $ x nhỏ hơn hoặc bằng 100
 • $ x + = 10 – Tăng giá trị bộ đếm vòng lặp lên 10 cho mỗi lần lặp

Các foreachvòng lặp – Vòng lặp thông qua một khối mã cho mỗi phần tử trong một mảng.


Vòng lặp foreach PHP

Các foreachvòng lặp chỉ hoạt động trên các mảng, và được sử dụng để lặp qua từng cặp khóa / giá trị trong một mảng.

Cú pháp

foreach ($array as $value) {
  code to be executed;
}

Đối với mỗi lần lặp vòng lặp, giá trị của phần tử mảng hiện tại được gán cho giá trị $ và con trỏ mảng được di chuyển từng con một cho đến khi nó đến phần tử mảng cuối cùng.

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ xuất ra các giá trị của mảng đã cho ($ màu):

Thí dụ

<?php
$colors = array("red""green""blue""yellow");

foreach ($colors as $value) {
echo "$value <br>";
}
?>

Ví dụ sau sẽ xuất cả khóa và giá trị của mảng đã cho ($ age):

Thí dụ

<?php
$age = array("Peter"=>"35""Ben"=>"37""Joe"=>"43");

foreach($age as $x => $val) {
echo "$x = $val<br>";
}
?>

PHP Break

Bạn đã thấy breakcâu lệnh được sử dụng trong chương trước của hướng dẫn này. Nó được sử dụng để “nhảy ra” của một switchtuyên bố.

Câu breaklệnh cũng có thể được sử dụng để nhảy ra khỏi vòng lặp.

Ví dụ này nhảy ra khỏi vòng lặp khi x bằng 4 :

Thí dụ

<?php
for ($x = 0; $x < 10; $x++) {
if ($x == 4) {
break;
}
echo "The number is: $x <br>";
}
?>

PHP Tiếp tục

Câu continuelệnh ngắt một lần lặp (trong vòng lặp), nếu một điều kiện xác định xảy ra và tiếp tục với lần lặp tiếp theo trong vòng lặp.

Ví dụ này bỏ qua giá trị của 4 :

Thí dụ

<?php
for ($x = 0; $x < 10; $x++) {
if ($x == 4) {
continue;
}
echo "The number is: $x <br>";
}
?>

Ngắt và tiếp tục trong vòng lặp trong khi

Bạn cũng có thể sử dụng breakvà continuetrong whilecác vòng lặp:

Ví dụ về Break

<?php
$x = 0;

while($x < 10) {
if ($x == 4) {
break;
}
echo "The number is: $x <br>";
$x++;
}
?>

Tiếp tục Ví dụ

<?php
$x = 0;

while($x < 10) {
  if ($x == 4) {
    $x++;
    continue;
  }
  echo "The number is: $x <br>";
  $x++;
}
?>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here